Llicència d’ocupació del sòl amb taules i cadires

Autoritza la instal·lació de taules i cadires per part d’establiments d’hostaleria, o que es troben en possessió de llicència de funcionament, en les voreres convencionals, en zones per als vianants i en calçada.

Les sol·licitud per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres elements autoritzables per la corresponent ordenança haurà de formular-se anualment, durant els mesos de gener i febrer.

Únicament s’admetran sol·licituds posteriors quan l’obtenció de la llicència de funcionament es produïsca amb posterioritat a l’inici de l’any natural.

Les autoritzacions s’atorgaran per un termini mínim d’un mes i màxim d’un any natural. L’autorització serà revocable en qualsevol moment i sense cap indemnització, si per necessitats urbanístiques, de circulació, activitats cíviques o dels serveis municipals anara necessari.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud Ocupació de la via Pública amb taules i cadires.
 2. Document en el qual conste la referència cadastral de l’immoble on es desenvolupa l’activitat.
 3. Llicència de funcionament a nom del sol·licitant (fotocòpia de la llicència, número d’expedient o similar).
 4. Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar i memòria descriptiva de les seues característiques.
 5. Pla realitzat per Tècnic competent, a escala, en grandària paper A4, que reculla:
  • Planta viària de la zona fitada
  • Elements existents en la via pública, que permeten conéixer l’espai lliure existent
  • Espai i superfície a ocupar pel conjunt de taules i cadires en posició de prestació del servei a l’usuari, fitant les seues dimensions, distància a la vorada i a la façana.
 6. Quan l’ocupació es pretenga en espais lliures d’ús públic i domini privat: Autorizacion del propietari. En cas que siga una Comunitat de Propietaris, haurà d’estar formalitzada en escriptura pública, mitjançant acord unànime adoptat sobre aquest tema.
 7. Còpia de l’Assegurança de Responsabilitat Civil
 8. Resguard acreditatiu del pagament de la Taxa Municipal corresponent
 9. Autorització dels veïns en els supòsits d’ocupació fora del front de façana del local.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

Ordenança reguladora de l’ocupació del domini publique municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars

Termini previst de tramitació

En la tramitació de l’expedient es recaptarà informe dels Serveis Tècnics Municipals i de la Policia Local. El termini estimat és de, aproximadament, un mes..