Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública

Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública amb: mudances, carpes, tanques, contenidors, descàrregues de materials, bastides, etc. excepte rases.

Documentació necessària

 1. Instància
 2. Justificant de pagament de la taxa i l’impost (el seu pagament no acredita disposar de la llicència objecte dels mateixos).
 3. Croquis de la ubicació de l’ocupació.

Documentació addicional segons siga procedent:

 • Memòria de l’ocupació on es justifique el tractament del trànsit rodat i per als vianants afectat, l’afecció a les zones d’aparcament, la reserva d’espai per a realitzar els apilaments de materials, closos, les mesures de seguretat viària i de protecció de l’arbratge, en el seu cas.
 • En el cas d’instal·lació de bastides, grues o plataformes elevadores, a més, s’haurà d’aportar documentació en la qual s’especifique les seues característiques i que acrediten el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut.
 • Projecte tècnic
 • Altres documents que siguen rellevants

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la SEU Electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT EN LÍNIA

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

 1. La sol·licitud haurà de presentar-se, juntament amb la documentació exigida, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, presencialment o a través de la Seu Electrònica, segons siga procedent, amb una antelació mínima de DEU (10) DIES HÀBILS (no comptaran dissabtes, diumenges ni festius)
 2. Per a poder ocupar la via pública és imprescindible disposar de la preceptiva llicència, en cas contrari no es permetrà l’ocupació. Efectes del silenci administratiu: desestimatori (art. 24 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP)
 3. La ubicació exacta de l’ocupació serà la determinada per la Policia Local. Quan l’ocupació consistisca en la instal·lació d’un contenidor per a enderrocs o materials d’obra, és imprescindible haver sol·licitat prèviament llicència d’obres o, declaració responsable, segons siga procedent. Si es tracta de la instal·lació de bastides, grues o plataformes elevadores s’haurà de sol·licitar la llicència d’obra menor, mai declaració responsable d’obres.
 4. La senyalització per a cort de carrer o qualsevol tipus d’obstacle en la vorera o calçada haurà de ser mitjançant tanques i senyals reglamentaris, quedant expressament prohibit qualsevol altre element. El material de senyalització (plaques o tanques) serà per compte de la persona interessada.
 5. Una vegada obtinguda la llicència, en el cas en què s’altere el trànsit rodat, s’haurà de donar avís a la Policia Local i senyalitzar adequadament amb una antelació mínima de 72 hores, indicant-se en la placa “PROHIBIT ESTACIONAR, dia i hora”.
 6. Els sol·licitants seran responsables de qualsevol mal o perjudici derivat de la instal·lació o ús, havent de complir les normatives específiques en funció de l’ús sol·licitat.