Una comissió municipal i un comité tècnic vetlaran per la infància i l’adolescència de Burjassot, davant el maltractament infantil

4 abril 2023|Burjassot

Reglamento Infancia y Adolescencia

L’Ajuntament de Burjassot ha presentat als diferents agents socials del municipi el Reglament de Creació i Funcionament de la Comissió Municipal de Protecció de la Infància i l’Adolescència i del Comité Tècnic de Protecció de Menors en situació de risc davant un possible maltractament infantil. La presentació del Reglament, que va ser aprovat pel Ple Municipal en la sessió ordinària del mes de febrer, va tindre lloc en el Saló de Plens del Consistori, el divendres 24 de març.

La presentació va comptar amb la presència de la regidora de l’àrea de Benestar Social, Yolanda Andrés; de la regidora d’Educació, Manuela Carrero i de la regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora, a més de nombrosos tècnics i personal municipal dels Serveis Socials, de l’àrea d’Educació i del Gabinet Psicopedagògic, representants dels centres educatius i dels centres de salut, de la Policia Local de Burjassot i d’altres departaments municipals relacionats amb la infància i l’adolescència.

Així, tots dos òrgans, la comissió municipal i el comité tècnic vetlaran, cadascun des de l’àmbit de les seues competències, per la protecció de les xiquetes, xiquets i adolescents de Burjassot que es troben en possible situació de risc per maltractament infantil. La comissió municipal es constitueix com un òrgan col·legiat i interdisciplinari de les decisions en matèria de protecció a la infància i adolescència i la seua finalitat és vetlar per les persones menors de Burjassot, en general. Per part seua, el comité es constitueix com un òrgan col·legiat més especialitzat en el cas concret que es vaja a tractar i quan siga necessari declarar en situació de risc a una persona menor. Tots dos òrgans es regiran pel reglament aprovat pel Ple Municipal i pel que es disposa en la Llei 26/2018 de 21 de desembre, de Drets i Garanties de la Infància i l’Adolescència.

Entre les principals funcions de la comissió municipal estan la de tractar els temes que, en les diferents àrees de l’administració, afecten menors que poden estar en possible situació de risc; establir plans d’intervenció amb les diferents administracions i participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels programes dirigits a la infància i l’adolescència que es desenvolupen en el municipi, entre altres.

Les funcions essencials del comité tècnic, compost per diferents professionals dels Serveis Socials, seran realitzar la proposta de declaració de risc mitjançant proposta de resolució administrativa motivada amb les propostes d’actuació que es consideren necessàries; valorar i acordar l’inici de l’expedient d’una possible situació de risc, realitzar el seguiment de les situacions de risc existents en el municipi i avaluar i proposar la presa de mesures de protecció de menors amb expedient de situació de risc.