Ja es poden sol·licitar les ajudes de reactivació econòmica del comerç local de Burjassot

11 novembre 2020|Burjassot

Ayudas reactivación económica

L’Ajuntament de Burjassot ha llançat una nova línia d’ajudes de concessió directa per a la reactivació econòmica de les empreses del municipi a les quals destinarà fins a 100.000€. Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes poden presentar-se des de demà, 12 de novembre i fins al 2 de desembre, tal com estableixen les BASES DE LA CONVOCATÒRIA que assenyala el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de les bases en el BOP (publicades hui 11-11-2020).

A la sol·licitud ha d’adjuntar-se la documentació requerida, mitjançant model normalitzat a aquest efecte i disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar de manera telemàtica i, en el cas de no ser possible i haver de fer-ho presencialment en el Registre de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultura, haurà de sol·licitar-se indispensablement cita prèviades de la web municipal.

En les bases s’especifica el procediment de concessió de les ajudes, la documentació a presentar amb la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris o els conceptes subvencionables. La quantitat màxima a subvencionar serà, IVA exclòs del projecte d’inversió i/o despesa presentada de 400€ per establiment.

Les ajudes es concediran pel règim de concessió directa per a ajudar, en la mesura que siga possible, a la reactivació econòmica dels autònoms i microempreses de Burjassot. L’ajuda té caràcter finalista pel que l’import de la subvenció concedida no podrà ser emprat per a altres finalitats que no siguen despeses i inversions que es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19.

Amb caràcter general es consideraran subvencionables les despeses i inversions que, de manera indubtable, es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19, així com fins a un 40% en despeses de funcionament de l’import màxim de la subvenció (400€): aigua, llum, telèfon, lloguer, neteja, material fungible d’oficina, despeses de transport (que tinguen relació directa amb l’activitat subvencionada) i altres anàlegs.

Sense exhaustivitat, seran objecte de les ajudes, entre altres, l’adquisició i/o col·locació dels següents equipaments i serveis en els comerços o serveis:

– Mascaretes, guants i EPIS tant per als clients com per als treballadors.
– Dispensadors de gel desinfectant
– mampares, paravents, i altres elements que garantisquen la seguretat sanitària
– Millores de sistemes de climatització: neteja, col·locació de filtres…
– Senyalitzacions de seguretat
– Papereres amb tapa i pedal
– Sistemes de mesurament de temperatura
– Equips destinats a nebulización, equips d’alta pressió i actuacions destinades a desinfecció específica del local per causes de la Covid
– Canons humidificadors o màquines hidronetejadores
– Arcs per a desinfecció
– Serveis de desinfecció integral per a l’obertura

Totes les despeses i inversions subvencionables han de beneficiar o tindre com a lloc de realització l’establiment on es desenvolupe l’activitat econòmica. Les despeses han d’haver sigut realitzades i pagades per transferència bancària, taló bancari, domiciliació bancària o càrrec en compte a través de targeta. En cas de pagaments en efectiu, haurà de constar en la factura el segell de l’empresa, signatura del responsable de la mateixa i segell de “pagat”.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que duguen a terme activitats econòmiques per compte propi i que complisquen com a requisits, a data 1 de març de 2020, ser autònom o empresa amb domicili fiscal o amb local comercial a Burjassot; autònom societari que tinga una empresa amb domicili social a Burjassot, en qualsevol de les seues formes jurídiques i, en tots dos casos, que no estiga fins i tot en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions, així com estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la hisenda estatal i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el procediment de concessió d’ajudes serà el de la concessió directa fins a esgotar el crèdit disponible. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible. En el cas que les sol·licituds presentades superen la quantia establida en la convocatòria d’ajudes, es procedirà al repartiment proporcional entre totes elles. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que no aporte tota la documentació requerida.

Les bases, en les quals s’assenyala la documentació a presentar en el cas de sol·licitar les ajudes, poden consultar-se en el Portal de Transparència de la web municipal.