Burjassot aprova diferents bonificacions en els impostos sobre vehicles i activitats econòmiques

8 novembre 2021|Burjassot

impuestos

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot, en la seua sessió ordinària del mes d’octubre, ha aprovat per unanimitat de tots els grups que ho componen, PSPV-PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís, Totes Podem i VOX, la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i la reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. En tots dos casos, s’ha aprovat la modificació de les bonificacions pensant a alleujar, en la mesura que siga possible, les economies familiars.

Així, en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’ha modificat l’article 7 de l’ordenança afegint el punt dos on s’especifica que “els vehicles que utilitzen exclusivament combustibles no contaminants com GLP (gas liquat), gas natural, biocarburants (biodièsel, bioetanol, biogas) o hidrogen, tindran una bonificació del 75% en la quota de l’impost. Aquesta bonificació tindrà efectes en l’exercici fiscal següent al de la sol·licitud”.

En referència a l’impost sobre activitats econòmiques, s’ha afegit el punt 6 a l’article 7 de l’ordenança que passa a disposar que “els subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, es beneficiaran d’un 10% de bonificació en la quota municipal amb un màxim de 100€. A aquest efecte, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil”.