Burjassot ofereix 10 places vacants de venda no sedentària per al mercat ambulant dels dimecres

18 gener 2023|Burjassot

mercadillo miércoles

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Mercats i Comerç, dirigida per Rosa Coca, ha fet públiques les bases de la convocatòria de 10 places vacants en el mercat extraordinari dels dimecres.

Aquestes bases, que poden consultar-se PUNXANT ACÍ, recullen que el termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de gener al 10 de febrer, tots dos dies inclusivament, per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. A aquestes sol·licituds caldrà adjuntar, a més de la documentació assenyalada en les bases, el model normalitzat d’instància.

Dins dels trenta dies següents a la terminació del Termini, l’Ajuntament farà pública, en el tauler d’anuncis i/o en la seua Seu Electrònica, allotjada en www.burjassot.org, l’adjudicació provisional dels llocs, concedint-se un termini de deu dies, en el cas que siga necessari, perquè les i els interessats esmenen els defectes de les sol·licituds, en el cas que existiren. Després d’aquests deu dies, es publicarà el llistat definitiu de les adjudicacions.

En el cas que el nombre de sol·licituds fora superior al nombre de llocs inclosos en l’oferta de l’Ajuntament, es procedirà a establir un ordre de prelació conforme a la puntuació que resulte de l’aplicació del barem.