Burjassot realitzarà diferents millores en el Centre Social d’Isaac Peral

9 febrer 2021|Burjassot

Centro Social Isaac Peral

L’Ajuntament de Burjassot, gràcies al Pla d’Inversions 2020/2021 de la Diputació de València, procedirà a la substitució de les canals i baixants de cobertes del Centre Social Isaac Peral on també es procedirà a la pintura, la substitució del sòl tècnic i la renovació dels paràmetres verticals.

Quant a la remodelació del sistema d’evacuació d’aigues pluvials de la coberta, en el vessant est, carrer Misser Domingo Mascó, es procedirà, atés que el canaló d’aquest flanc està en un relatiu bon estat, a l’aplicació d’un tractament d’impermeabilització per a assegurar un correcte segellament del canaló. Amb la finalitat de facilitar l’evacuació de l’aigua en el canaló i que no depasse l’altura d’aquest es projecta també la col·locació de dos noves baixants.

A més, com a mesura addicional de seguretat, es construiran quatre sobreeixidors mitjançant conduccions de PVC que se situaran en la part alta dels caixers del canaló i permetran l’evacuació d’aigua en cas d’obstrucció de les baixants. També es procedirà a la neteja de la canal així com al repàs d’unions i caragols.

En la vessant oest, que dona la Plaça Ovidi Montllor, es projecta la col·locació d’un canaló exterior al costat de la cornisa. Es procedirà a la supressió del canaló interior mitjançant l’extensió de la coberta tipus sàndwitx existent, de manera que totes les aigües aboquen directament sobre aquest nou canal. El canal es realitzarà com a rematada de la coberta. També es realitzarà tractament impermeabilizant.

En el cas de la remodelació del sòl tècnic, per a reduir les molèsties de contaminació acústica que l’actual està provocant, s’instal·laran una base aïllant per a sòls, reduint així la interacció entre la base dels pedestals i la solera de formigó. Així mateix, se substituiran les rajoles existents per unes noves.

En la mateixa obra, es procedirà també a l’ampliació dels tancaments en despatxos i, en el cas que siga necessari, com a actuacions complementàries, es repararan xicotetes clivelles i deterioracions, tant a l’interior com en l’exterior del Centre Social.