L’Ajuntament obri una borsa de treball per a la provisió temporal, pel sistema de millora d’ocupació, de llocs de treball d’oficials de Policia Local

10 juliol 2019|Burjassot

Fiesta Policía Local

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió temporal, pel sistema de millora d’ocupació, de llocs de treball d’Oficials de la Policia Local, enquadrats en l’escala d’Administració Especial subescala Serveis Especials-Policia Local, escala executiva, subgrup B.

Qui desitge participar en el procés, haurà de presentar la corresponent instància, dirigida a l’Alcaldia i en el Registre General de l’Ajuntament, en la qual farà contar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, juntament amb la documentació requerida. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del dia de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la seu electrònica municipal. La publicació ser va realitzar el 9 de juliol, per tant, les sol·licituds es podran presentar fins al 19 de juliol.

Donat l’àmbit municipal d’aquesta bossa, les bases i la convocatòria s’han publicat íntegrament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Portal de Transparència de la web municipal. Una vegada iniciat el procés, tots els actes integrants del mateix es publicaran així mateix en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Portal de Transparència.