L’Ajuntament de Burjassot aprova i publica la convocatòria d’ajudes a centres educatius i AMPAS (DEL 13 DE SETEMBRE AL 14 D’OCTUBRE)

3 setembre 2019|Burjassot

subvención educacion

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el mes de juliol passat, ha aprovat i publicat la convocatòria d’ajudes a centres educatius i a Associacions de Pares i Mares d’alumnes (AMPAS) per a subvencionar actuacions durant l’any 2019.

La convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes i per al desenvolupament d’activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida laboral i familiar i la convivència escolar i cultura de la pau.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els centres educatius de Burjassot d’ensenyaments obligatoris (primària i secundària) i les seues Associacions de Mares i Pares degudament legalitzades.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida en les BASES DE LA CONVOCATÒRIA, dirigides al Sr. Alcalde-President, hauran de presentar-se en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (Data de publicació: 12-09-2019).