L’Ajuntament de Burjassot aprova i publica la convocatòria d’ajudes a esportistes d’elit del municipi (SOL·LICITUDS DEL 13 AL 26 DE SETEMBRE)

3 setembre 2019|Burjassot

deportistas élite

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el mes de juliol passat, ha aprovat i publicat la convocatòria d’ajudes a esportistes d’elit del municipi per a l’exercici de 2019. La convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques a esportistes d’elit de Burjassot així com donar suport a la pràctica esportiva i el rendiment d’els/les esportistes, per a millorar la seua participació en les competicions esportives i per a aconseguir l’adequada tecnificació en la seua especialitat esportiva.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els/les esportistes d’elit que acrediten gran notabilitat esportiva atenent els seus resultats en competicions oficials. Deuran, entre altres requisits, estar empadronats/des en el municipi de Burjassot; pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva Valenciana; estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent i figurar en la llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds, juntament amb tota la documentació requerida en les BASES DE LA CONVOCATÒRIA, dirigides al Sr Alcalde-President, es deuran presentarà en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (Data de publicació: 12-09-2019).