L’Ajuntament de Burjassot prepara un nou curs per als Programes Formatius de Qualificació Bàsica

29 juliol 2020|Burjassot

Programas Formativos Cualificación Básica

L’Ajuntament de Burjassot està preparant un nou curs per als Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB) que cada any s’imparteixen des de CEMEF. Els PFCB constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de la població escolar que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria o per a aquells alumnes, les necessitats educatives especials dels quals associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta, han impedit la consecució d’aquests estudis secundaris. Així, els PFCB s’adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris/ies, possibilitant o ampliant la seua posterior inserció sociolaboral.

Per al curs 2020-2021, l’Ajuntament de Burjassot compta amb quatre especialitats diferents: activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria; operacions auxiliars de fabricació mecànica (soldadura), operacions bàsiques de cuina i operacions de lampisteria i calefacció – climatització domèstica.

Podran accedir a aquests programes formatius aquells joves de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre del 2020 i 21 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Considerant tals condicions d’edat i amb caràcter general, podran accedir a aquests programes joves escolaritzats o desescolaritzats, sense cap titulació i joves amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o a trastorns greus de conducta que hagen cursat l’escolarització bàsica en centres ordinaris o en centres específics d’educació especial.

Els joves interessats en algun dels PCFB oferits per l’Ajuntament de Burjassot poden dirigir-se a la seu de CEMEF (C/ Mare de Déu dels Desemparats núm. 26) i realitzar la inscripció, sol·licitant cita prèvia en el telèfon 96 316 02 50. El procediment d’admissió de l’alumnat continuarà l’1 de setembre, quan es publiquen les llistes provisionals d’alumnes admesos.

La presentació de reclamacions davant la direcció del centre es podrà realitzar fins al 3 de setembre mentre que la publicació de les llistes definitives de l’alumnat admés serà el 7 setembre. La presentació d’al·legacions davant la comissió sectorial es podrà realitzar fins al 9 de setembre. La resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial es realitzarà fins a l’11 de setembre. Contra aquesta resolució, els interessats/as podran interposar recurs d’alçada davant el director territorial corresponent, en el termini d’un mes.

El termini de formalització de la matrícula per a l’alumnat admés en el procés ordinari serà del 8 al 10 de setembre mentre que el termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió serà de l’11 al 14 de setembre.