L’Ajuntament de Burjassot publica les bases per a sol·licitar les Ajudes Familiars a l’alimentació (presentació de sol·licituds del 3-07-2018 al 1-08-2018)

21 juny 2018|Burjassot

ayudas familiares alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat les bases reguladores, elaborades des del Departament de Serveis Socials que dirigeix la regidora Olga Camps, de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats per al curs escolar 2018/2019. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de trenta dies serà de 30 dies naturals, a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP (publicat el 2 de juliol de 2018).

Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment, per registre general d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot en horari de demà, de dilluns a divendres, de 9h a 14h. De la mateixa manera, es podran presentar també en el Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga, per domicili del sol·licitant, podent ser el Centre Social La Granja (C/ Pintor Goya, 6) o el Centre Social Isaac Peral (C/Isaac Peral, 67).

Podran ser beneficiaris/as de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, els escolaritzats en el curs escolar 2018/2019 i els menors, empadronats i residents en el municipi de Burjassot, que el curs 2018/2019 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que es troben situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al Col·legi Públic de Benimàmet i per al Col·legi Sant Bartolomé de Godella (només cicle d’Infantil). També és requisit imprescindible estar empadronats/ades i/o acreditar la convivència de forma permanent en el municipi de Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors) i també que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100 % de l’IPREM vigent (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), en còmput vigent de 12 pagues (6.454,03 € a l’any, o 537,84 € al mes). Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit i haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2018/2019 i haver sigut exclòs com a beneficiari, en el llistat d’adjudicataris d’aquestes beques.

Les BASES DE LES AJUDES, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes poden consultar-se en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Burjassot i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament (tauler d’anuncis i edictes).