Publicades les bases per a les ajudes a clubs i entitats esportives i esportistes d’elit (SOL·LICITUDS DEL 14 AL 27 DE SETEMBRE 2018)

3 setembre 2018|Burjassot

deportes genérico

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, les bases per a sol·licitar les ajudes en matèria d’esports a clubs i entitats esportives, per a l’exercici de 2018. Així mateix, també s’ha aprovat i publicat, per la mateixa via, la convocatòria per a sol·licitar les ajudes als esportistes d’elit.

En el cas dels clubs i entitats esportives, serà necessari, per a poder optar a la subvenció, que l’entitat duga a terme activitats per a fomentar el desenvolupament d’aquesta, en el municipi de Burjassot. No hauran de perseguir finalitats lucratives ni dependre econòmicament o institucionalment d’entitats lucratives i hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida pertinent, hauran de dirigir-se al Sr. Alcalde-President i es presentarà, en el Registre d’entrada de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 14 de setembre i serà de 10 dies hàbils (fins al 27 de setembre, inclós).

En el cas dels esportistes d’elit, per a poder optar a l’ajuda, aquests hauran d’acreditar una gran notabilitat esportiva atenent els seus resultats en competicions oficials, fonamentada en l’alt nivell de l’esportista, els objectius principals del qual siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d’àmbit provincial, autonòmic, nacional o internacional reconeguda per la federació esportiva corresponent. A més, els esportistes hauran de complir una sèrie de requisits, entre ells, pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva Valenciana; estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent; figurar en la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot. També si escau, les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President, es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament i el termini de presentació de sol·licituds començarà el 14 de setembre i serà de 10 dies hàbils (fins al 27 de setembre, inclós).