Sol·licitud de Subvencions Esports 2018

Tràmit necessari per a la sol·licitud de subvencions per al desenvolupament d’activitats en matèria d’Esports.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

 1. Model de sol·licitud de subvenció per a clubs i Entitats esportives.
 2. Projecte de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació del calendari, del contingut i del pressupost previst.
 3. NIF de l’associació.
 4. Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. Llibreta d’estalvi o compte bancari a nom del sol·licitant.
 6. Certificat de la secretària de l’entitat on s’acrediten els criteris de valoració establits en la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ESPORTISTES D’ELIT

 1. Model de sol·licitud de subvenció per a esportistes d’elit.
 2. DNI del sol·licitant i si escau, del representant.
 3. Planificació esportiva i programació de la temporada de l’activitat esportiva de l’esportista.
 4. Pressupost que detalle les despeses per conceptes i imports.
 5. Fotocòpia de la publicació en els butlletins oficials, on apareix com a esportista d’elit.
 6. Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 7. Llibreta d’estalvi o compte bancari a nom del sol·licitant.
 8. Certificat on s’acrediten els criteris de valoració establits en l’article 5 de la convocatòria.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES

Aquells esportistes i entitats esportives als quals finalment se’ls concedisquen les subvencions, hauran d’aportar la documentació que a continuació es detalla per a justificar les despeses subvencionades.

En l’acord adoptat per a la concessió de les subvencions s’indicarà la quantitat concedida a cada sol·licitant, així com les obligacions de justificació per part del beneficiari.

Les persones beneficiàries hauran d’aportar la documentació que a continuació es detalla:

 • Instància General subscrita pel beneficiari, justificant la despesa i declarant que s’ha complit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
 • Memòria de les activitats realitzades.
 • Document I. Declaració responsable sobre altres subvencions concedides.
 • Document II. Justificació econòmica.
 • Factures originals justificatives de la despesa que complisca amb els requisits que assenyala el RD 1619/2012 que regula el Reglament de Facturació.
 • Justificants del pagament de les factures aportades.

REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES FACTURES:

 • Identificació de la persona o empresa proveïdora, NIF o CIF i domicili.
 • Identificació de l’entitat subvencionada per mitjà de nom, CIF i domicili.
 • Nombre de factura i data d’expedició.
 • Concepte o descripció suficient de l’activitat, especificant la base imposable i el tipus de gravamen a l’efecte d’aplicació de l’IVA i, si escau, l’IRPF.
 • Signatura de l’empresa o persona proveïdora, i expressió de cobrat en la mateixa factura, o aportació del justificant del pagament realitzat.
 • Per a les factures d’import superior a 2.500 euros, l’acreditació del pagament haurà de realitzar-se mitjançant els següents mitjans:
  • Transferència bancària, a través de còpia del resguard del càrrec de la mateixa.
  • Xec,  a través de la còpia de l’extracte bancari del càrrec en compte del mateix.