Informació sobre les ajudes de la Generalitat Valenciana per a minimitzar l’impacte de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual

26 gener 2021|Burjassot

ayudas alquiler

La Generalitat Valenciana, des de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat (DOGV de 15 de desembre de 2020) la convocatòria d’ajudes al lloguer, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, dirigit a les persones que, a causa de la situació, estiguen tenint problemes transitoris per a atendre el pagament del lloguer del seu habitatge habitual i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

Es considerarà que es produeixen els supòsits de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per a poder sol·licitar aquestes ajudes, quan en les persones sol·licitants concórreguen conjuntament en una sèrie de requisits. Així, els ingressos de les persones obligades a pagar la renda de lloguer s’han de trobar per davall del límit de 3 vegades IPREM, com a supòsit general i han d’estar en alguna d’aquestes situacions:

-Situació de desocupació
– Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
– en cas de ser persona empresària, haver d’haver reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d’ingressos.

A més, com a requisit, la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics deure superior o igual al 35% dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar. També aquestes ajudes tenen per objecte fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants, de conformitat amb l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i contretes per arrendataris d’habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front.

El termini de presentació de sol·licituds va quedar iniciat el 25 de gener i romandrà obert fins a les 23.59 hores del 30 d’octubre de 2021, per a la presentació telemàtica. Per a la presentació presencial, el termini de presentació, ja obert, finalitzarà el 30 d’octubre de 2021.

La quantia de l’ajuda podrà aconseguir el 100% de la renda de lloguer que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes. El període màxim subvencionable serà de 6 mesos, podent incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril de 2020 o subsegüents fins al 31 de desembre de 2021.

La totalitat de les BASES DE LA CONVOCATÒRIA, amb els requisits, condicions, terminis i documentació, pot consultar-se ACÍ.