La regidoria d’Educació impulsa la Campanya Municipal de detecció i prevenció en el desenvolupament maduratiu en la infància

15 desembre 2020|Burjassot

escuela infantil genérica 2

La precocitat en la detecció de possibles desajustaments en el desenvolupament maduratiu dels xiquets i xiquetes d’entre zero i tres anys, és fonamental perquè aquesta detecció, com més precoç millor, serà determinant en el diagnòstic i la possible intervenció sobre la conducta dels menors, al marge que l’etiologia del desajustament recaiga en factors biològics, sensorials i/o socials.

És per això que l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Educació, que dirigeix la regidora Manuela Carrero, ha adquirit el compromís amb les famílies del municipi de realitzar accions encaminades a previndre i detectar precoçment les dificultats que puguen aparéixer en el desenvolupament maduratiu dels menors de zero a tres anys. Per a complir amb aquest compromís, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, per tercer any consecutiu, ha posat en marxa la Campanya Municipal de Detecció i Prevenció en el Desenvolupament de xiquets i xiquetes de 0-3 anys, dirigida als menors nascuts en el 2018, empadronats a Burjassot i escolaritzats en qualsevol de les Escoles Infantils del municipi, durant aquest curs escolar 2020/21.

La campanya municipal té un doble objectiu; d’una banda pretén la detecció precoç de qualsevol alteració significativa en el desenvolupament del menor, duent a terme una sèrie d’accions globals i interconnectades d’intervenció dirigides al menor, a la família i a l’entorn, per a millorar competències, pal·liar factors de risc i possibilitar un òptim ajust familiar; i d’altra banda, planificar els recursos educatius que puguen necessitar els menors valorats, i realitzar una previsió d’aquests recursos en la seua posterior escolarització en el 2n Cicle d’Educació Infantil, el pròxim curs escolar 2021/22.

La participació de les famílies en aquesta campanya municipal és de caràcter voluntari i requereix l’autorització prèvia dels pares, les mares o els tutors tutores legals dels menors. La campanya es concreta en diferents actuacions, segmentades en fases. La fase I correspon a l’emplenament, per part de l’Escola Infantil, d’una “escala d’observació del desenvolupament Infantil”, per a detectar indicadors de dificultats en el desenvolupament. En els casos en els quals es detecten dificultats en les àrees de desenvolupament avaluades, durant la fase II realitzarà una valoració sociopsicopedagògica completa per a determinar les necessitats educatives del menor i planificar les necessitats de suport requerit, atenent a principis d’inclusió educativa. Aquesta avaluació es realitzarà sota les normes sanitàries actuals requerides per la pandèmia de la COVID-19 i ajustant-se als plans de contingència dels centres escolars. Finalment, en la fase III, es proposaran tallers familiars amb metodologies dinàmiques i participatives, per a oferir a les famílies orientacions en aspectes relacionats amb la criança dels menors.