La Generalitat Valenciana decreta una fase 3 avançada per a tota la comunitat

14 juny 2020|Burjassot

El decret de la Generalitat Valenciana, publicat el 14 de juny en el DOGV, i amb entrada en vigor el 15 de juny, flexibilitza el tram final de la desescalada en la Comunitat Valenciana, amb una sèrie de mesures que pretenen suavitzar al màxim les restriccions i deixant als valencians en una fase 3 avançada a partir del dilluns, ara que s’han complit tres mesos des de la declaració de l’estat d’alarma i ara que el Consell ha recuperat les seues competències.

La decisió de flexibilitzar les restriccions en la Comunitat Valenciana s’adopta quan la Generalitat ha recuperat les competències, suspeses temporalment per l’estat d’alarma i es basa en les xifres de contagiats, que permeten al govern valencià “donar per controlada l’emergència sanitària”.

Atés aquest decret, la primera mesura que l’Ajuntament de Burjassot ha adoptat és l’obertura dels jocs infantils en parcs, espais i zones verdes del municipi, a partir del pròxim dilluns i dimarts. La reobertura de totes les zones de jocs es realitzarà de manera progressiva, conforme queden finalitzades les tasques de neteja i desinfecció.

Així mateix, l’Ajuntament de Burjassot està estudiant les mesures del decret del Generalitat, minuciosament, per a confirmar la viabilitat de totes elles a Burjassot i la possibilitat d’anar implementant-les en el municipi progressivament. Mentrestant, l’Ajuntament no autoritzarà activitats esportives, culturals o socials que suposen possibilitat d’aglomeració de persones, per qüestions prevenció i de salut pública.

La principal novetat, a nivell general, és que enfront del 50% d’aforaments en establiments i instal·lacions proposat pel Ministeri de Sanitat per a la fase 3, el govern valencià eleva aqueix percentatge al 75%, pràcticament per a totes les activitats. També augmenta la dimensió dels grups en què es poden exercir determinades activitats.

LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ

Es podrà circular lliurement per tot el territori de la Comunitat Valenciana i no quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu. En el cas de contacte amb persones que es troben dins dels grups vulnerables a la Covid-19, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i higiene i, en tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries. A l’efecte d’aquest decret, s’entendrà com a distància mínima de seguretat la de 1,5 metres entre persones, excepte les excepcions previstes en aquest. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la màscara.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, a cada moment, de cinquanta persones en espais a l’aire lliure o de vint-i-cinc persones en espais tancats, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75% del seu aforament.

Es permetrà l’assistència a llocs de culte, sempre que no se supere el 75% del seu aforament. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al culte i s’hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75% del seu aforament. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la màscara.

COMERÇ, RESTAURACIÓ I LOCALS D’OCI

En l’àmbit comercial, els establiments i locals comercials minoristes podran obrir amb un 75% de l’aforament total, sempre que es puga garantir la distància mínima de seguretat entre les persones clients i hauran de continuar establint un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Als parcs i centres comercials, l’aforament de les seues zones comunes i recreatives estarà limitat al seixanta per cent, mentre que l’aforament en cadascun dels establiments i locals comercials situats en ells estarà limitat al 75%.

Quant als locals d’hostaleria i restauració, podran obrir-se al públic amb un aforament limitat al 75% a l’interior del local. El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. Haurà d’assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. A més, estarà permés el consum en barra, sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat entre clients o grups de clients.

Podrà procedir-se a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, podent arribar l’aforament fins al cent per cent de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. L’ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se supere un terç del seu aforament. Quan existira en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.

ACTIVITATS CULTURALS

A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran dur-se a terme activitats culturals i d’estudi en sala, sempre que no se supere l’aforament del 75% i es donen les condicions necessàries, segons el parer de la direcció de la biblioteca, i es mantinga la distància mínima de seguretat. A més, es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats a l’ús públic de la ciutadania, així com de catàlegs d’accés públic en línia, catàlegs en fitxes de la biblioteca o publicacions electròniques. Tots aquests elements hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.

Els museus i sales d’exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, podran acollir tant visites públiques com la realització d’activitats culturals, sense que puga superar-se el 75% de l’aforament autoritzat per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les sales d’exposicions, devent així mateix garantir-se la distància mínima interpersonal de seguretat.

Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars tancats podran desenvolupar la seua activitat, sempre que compten amb butaques preasignades o el públic romanga assegut i no se supere 75% de l’aforament autoritzat en cada espai tancat, i es mantinga la distància mínima de seguretat. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la màscara.

Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure podran desenvolupar la seua activitat sempre que compten amb butaques preasignades, i no se supere el 50% de l’aforament autoritzat, i en tot cas, un màxim de 800 persones.

ESPORT I ACTIVITATS ESPORTIVES

Podrà practicar-se a l’aire lliure activitat física individual sense contacte físic i també modalitats esportives que es practiquen per parelles. L’activitat física individual a l’aire lliure podrà practicar-se en grups d’un màxim de trenta persones, respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Les persones esportistes integrades en clubs o entitats participants en lligues no professionals federades de la Comunitat Valenciana podran realitzar entrenaments de tipus mitjà, consistents en l’exercici de tasques individualitzades de caràcter físic, tècnic i tàctic, mantenint les distàncies de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, i evitant en tot cas el contacte físic. Podran participar en els entrenaments fins a un màxim de trenta persones quan es realitzen en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de vint persones quan es realitzen en instal·lacions tancades. En tot cas, s’haurà de respectar el màxim d’aforament establit per a cada tipus d’instal·lació esportiva.

Les activitats de naturalesa i pràctica esportiva a l’aire lliure, com a senderisme, muntanyisme, escalada i ciclisme, es podran practicar lliurement dins del territori de la Comunitat Valenciana en la fase 3 de la desescalada en grups de fins a 30 persones.

TURISME, OCI I TEMPS LLIURE

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics al 75% del seu aforament.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris, fins al límit d’aforament del 75%.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de jocs i apostes conforme establisca la normativa sectorial en matèria de joc. Aquesta reobertura queda condicionada al fet que no se supere el 50% de l’aforament autoritzat.