La segona fase de Xarxa Llibres s’iniciarà amb la devolució dels llibres als centres escolars

3 juny 2016|Burjassot

En la recta final del curs 2015/2016, la Conselleria d’Educació ha fet pública la informació de la segona fase del programa Xarxa Llibres i de la participació en el Banc de Llibres del curs 2016/2017.

En aquesta segona fase, els ajuntaments abonaran a l’alumnat la quantitat restant fins a completar l’import de les factures que superaven els 100€ (200€ màxim, entre les dues fases, segons l’Ordre 17/2015), sempre que, quan es finalitze el curs escolar, es lliuren els llibres de text i la resta de materials en els centres educatius.

Perquè les famílies puguen rebre l’abonament de la segona fase del programa, hauran de realitzar la devolució dels llibres de text i material curricular, finançats per Xarxa Llibres, en el centre educatiu on l’alumnat curse els seus estudis. En la pàgina web de la Conselleria d’Educació, http://www.ceice.gva.es, es publicaran les indicacions perquè les famílies emplenen telemàticament un justificant de devolució dels llibres o del material a lliurar. En aquest formulari, hauran de marcar el material que es lliura.

En el cas dels centres educatius, faran el catàleg de llibres de text utilitzats durant el curs acadèmic 15/16, i admetran els mateixos sempre que, el seu estat, no dificulte la lectura dels textos i, per tant, siguen susceptibles de ser reutilitzats.

El Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre, constituirà una comissió per a revisar i validar el material lliurat per cada alumne. Aquest procés haurà d’estar finalitzat abans del 15 de juliol i, el resultat de la validació, es farà constar en l’aplicació informàtica ÍTACA, d’acord a les indicacions sobre el procediment que consten en la web http://xarxallibres.edu.gva.es.

A partir de la validació, l’aplicació informàtica automàticament indicarà el percentatge de llibres i materials lliurats en relació amb els finançats pel programa i assignarà l’import que les famílies poden rebre de la segona fase. En el cas de retornar el 100% dels llibres de text o altres materials finançats, rebran la totalitat de l’import de la segona fase, però en el cas de no retornar la totalitat, rebran l’import proporcional en funció del material lliurat.

En el cas que els llibres i la resta de materials no es lliuren en el centre escolar no hauran de retornar els imports rebuts però, en aquest cas, no podran participar, de forma gratuïta, en el programa de reutilització de llibres de text i material curricular (Banc de llibres) en el curs 2016/17.

Una vegada realitzat tot el procediment assenyalat, els ajuntaments disposaran automàticament d’aquesta informació en l’aplicació informàtica de Xarxa Llibres, a partir de la qual es podrà fer efectiu el pagament.