L’IMCJB licita la contractació d’explotació del servei de cafeteries

18 juliol 2016|Burjassot

L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, organisme autònom dependent de l’Ajuntament de Burjassot, ha tret a licitació la contractació d’explotació del servei de les seues cafeteries. Així, s’ha disposat l’obertura del procediment d’adjudicació d’un contracte administratiu especial, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, sol·licitant per a açò ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.

Aquests serveis inclouen el Restaurant-Bar de l’IMCJB, situat en la Casa de Cultura (c/ Mariana Pineda 93-95), i el Bar del Centre Cultural Tívoli (c/ Josep Carsí, 50). Tots dos serveis de cafeteria estan vinculats amb l’activitat habitual pròpia de l’IMCJB, relacionada amb el món de la cultura i la joventut.

Les ofertes es presentaran per registre d’entrada en la seu de l’IMCJB, en el termini de vuit dies naturals a explicar des de l’endemà al de la invitació, és a dir, acabant el termini de presentació el pròxim 26 de juliol. Quan les ofertes s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic (administracion@imcjb.net) en el mateix dia, consignant-se el nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador. L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant segell de Registre d’Entrada de l’IMCJB. El valor benvolgut del contracte ascendeix a la quantia de 29.296,00 euros.

Les empreses que estiguen interessades en la prestació d’aquest servei, poden consultar i descarregar, tant el plec administratiu com el plec tècnic en el Perfil del Contractant de l’IMCJB, allotjat en la web www.imcjb.net.