Els centres educatius de Burjassot i les associacions de pares i mares podran demanar la subvenció del present exercici del 8 al 29 de setembre

6 setembre 2021|Burjassot

ayudas educación

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública, en el Tauler d’anuncis i Edictes, la convocatòria de subvencions a centres educatius i associacions de mares i pares d’alumnes del municipi de l’exercici 2021. L’anunci de la convocatòria es va publicar també el passat 26 d’agost en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

La subvenció té com a objecte la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes per al desenvolupament d’activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida laboral i familiar i la convivència escolar i cultura de pau. Les activitats objecte de la subvenció seran les desenvolupades per les entitats des del 2 d’octubre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021.

Les sol·licituds, que es podran presentar del 8 al 29 de setembre, es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, i estaran dirigides a l’Alcalde-President.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se ACÍ i, en aquestes, s’especifica la documentació a aportar al costat de la sol·licitud, el procediment de concessió de les ajudes i els criteris de valoració de les sol·licituds.