Ordenança Reguladora Concessió Llicencies Ocupació Via Pública amb Guals