Noves ajudes de la Generalitat al lloguer d’habitatges a famílies vulnerables per a minimitzar l’impacte de la COVID-19

5 maig 2020|Burjassot

Ayudas urgentes al alquiler

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb data de 4 de maig, el Decret 52/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.

El decret, emés per la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, té per objecte regular les bases per a la concessió d’ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que es defineixen en aquest decret.

L’Ajuntament de Burjassot té un telèfon de contacte, 96 316 05 39, per a la resolució de dubtes o sol·licitud d’informació sobre aquestes ajudes. També es poden resoldre dubtes en el telèfon habilitat per la conselleria, el 96 386 60 00 i en el correu electrònic ajudeslloguer@gva.es.

Podran beneficiar-se de les ajudes d’aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d’arrendatàries d’habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer les circumstàncies expressades en l’article 5 d’aquest decret.

Les persones beneficiàries hauran d’acreditar, a més, que reuneixen diferents requisits com, entre altres, ser titular, en qualitat d’arrendatària, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans o que l’habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l’ajuda.

La quantia de l’ajuda podrà aconseguir el 100% de la renda arrendatícia que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de sis mesos podent incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril de 2020.

Les sol·licituds han de presentar-se conforme al model normalitzat, acompanyades sempre de la declaració responsable signada per la persona sol·licitant, juntament amb la documentació requerida. El termini de presentació de sol·licituds comença hui dimarts 5 de maig i estarà obert fins a les 12h del 30 de juny.

Si es disposa de certificat digital, la sol·licitud d’ajuda podrà ser presentada per la persona interessada, de manera telemàtica, en la Seu Electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat“Ajuda per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual”. També s’admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d’uns altres.

Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d’emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud d’ajuda disponible en la pàgina web assenyalada en l’apartat anterior i s’imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l’imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat en els registres habilitats i, preferiblement, en les seus dels serveis territorials d’Habitatge i Arquitectura bioclimàtica

En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica està disponible la informació i documentació de la convocatòria i l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.