Noves ajudes de la Generalitat Valenciana per al sector turístic, a sol·licitar a partir del 22 de febrer

12 febrer 2021|Burjassot

sector turismo

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, després de l’anunci del president, ha fet públiques les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques afectades per la Covid-19. Aquestes bases es poden consultar en el DOGV del 11-02-2021.

Aquestes ajudes podran sol·licitar-se, de manera telemàtica, a partir del 22 de febrer de 2021. Es requereix que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada. L’accés a la tramitació telemàtica es podrà fer bé des de la Seu Electrònica de la Generalitat, fent una cerca en l’apartat d’empreses, o bé directament en l’enllaç de tramitar amb certificat del tràmit de la Guia Prop corresponent (s’especifica en les bases aprovades).

Les ajudes directes articulades a través del Decret 21/2021, de 5 de febrer, tindran com a beneficiàries a les persones i entitats titulars d’allotjaments turístics i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com a persones físiques i jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix.

En l’article 6 del citat Decret s’estipula l’import i la distribució de les ajudes, depenent de les característiques de cadascuna de les empreses i establiments.

La percepció de les ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el Decret. La compatibilitat està condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.