Noves mesures excepcionals i addicionals, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, davant la situació sanitària per la Covid-19

19 gener 2021|Burjassot

Medidas 19-01-2021

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicat hui, 20 de gener de 2021, estableix noves mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. El DOGV de hui pot consultar-se ACÍ.

S’han acordat, amb caràcter transitori, les següents mesures, que seran aplicables en tots els municipis de la Comunitat Valenciana a partir del 21 de gener, a les 00:00h i fins al 3 de febrer:

1. El tancament preventiu i suspensió cautelar d’activitats, establiments i espais que expressament s’indiquen:

a) Centres recreatius de majors (llars del jubilat), i de joves (ludoteques, centres d’oci i entreteniment juvenil), i centres on es desenvolupen activitats festeres tradicionals, de les previstes en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell. Amb suspensió en aquests centres o locals de les activitats festeres tradicionals.

b) Establiments i activitat d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment, llevat que en els mateixos es preste servei de recollida de menjar i/o beguda en el local o enviament a domicili. Queden exceptuats d’aquesta mesura els locals, establiments i activitats que, en virtut de les seues característiques, presten servei que es puga considerar essencial o no substituïble:

– Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.
– Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu per al personal emprat.
– Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal emprat.
– Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d’ensenyament reglat (col·legis d’Educació primària, instituts, universitats i similars)
– Serveis de restauració d’àrees de servei de vies de comunicació o llocs que, no sent considerats com a àrees de servei, es troben pròxims o confrontants a les carreteres quan presten servei, tots ells i de manera habitual, als transportistes i al personal de serveis essencials de qualsevol tipus, inclòs el pertanyent a serveis de conservació i manteniment de carreteres. A partir de la conclusió de l’horari establit per al conjunt d’establiments de restauració, l’accés als mateixos només estarà permés a les persones que formen part dels col·lectius anteriorment citats.

Les activitats de restauració de servei a domicili o de recollides de menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment AMB CITA PRÈVIA, es podran dur a terme DURANT L’HORARI HABITUAL D’OBERTURA de l’establiment.

c) Establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles, salons cíber i similars.

2. Mesures en LOCALS COMERCIALS:

Els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18 hores. S’exceptua l’activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats a l’activitat comercial essencial d’alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i venda d’aliments per a animals, únicament per a la venda d’aquests productes, així com els departaments dedicats a totes les activitats esmentades que es puguen trobar a l’interior dels establiments. L’aforament màxim permés haurà d’estar visible en l’entrada de cada comerç.

3. Mesures en ESPORTS, ACTIVITAT FÍSICA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles NOMÉS EN CAS DE CONVIVENTS. El NOMBRE MÀXIM de persones que es podran ajuntar per a la realització d’aquesta activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, runnig o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) serà l’establit per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats que s’estableix per decret de Presidència de la Generalitat (6 persones).

b) Se SUSPENEN totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es procedeix al TANCAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I DELS CENTRES ESPORTIUS, oberts i tancats, amb l’excepció d’aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport PROFESSIONAL i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments.

NO es podrà realitzar, sense perjudici de les excepcions marcades, activitat física en INSTAL·LACIONS O CENTRES ESPORTIUS oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.

4. Mesures relatives a RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS:

Es limita l’ús de les zones comunes al 30% de l’aforament (inclosos menjadors, on es poden establir torns) i sempre garantint les mesures de distanciament i higiene i prevenció i se suspenen les visites.

5. Mesures relatives a VETLES, ENTERRAMENTS I CELEBRACIONS:

a) Esdeveniments relatius a vetles i enterraments:

– Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques i privades, limitant amb un aforament del 30% amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 en tancats, siguen o no convivents i sempre que es puga garantir la distància de seguretat.

– La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació, es restringeix a un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i de 10 en tancats, entre familiars i persones reunides.

b) Celebracions:
– Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques i privades, ja siguen en espais a l’aire lliure o tancats, sempre que NO se supere UN TERÇ del seu aforament, amb un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i de 10 en tancats, entre familiars i persones reunides i que es puga garantir la distància interpersonal de seguretat i les mesures d’higiene.

En tot allò no previst en aquesta resolució continuen vigents, en allò en què no s’oposen a la mateixa, les mesures adoptades en:
– La Resolució de 5 de desembre de 2020 (DOGV 5-12-2020)
– La Resolució del 5 de gener de 2021 (DOGV 6-01-2021)
– La Resolució del 8 de gener de 2021 (DOGV 9-01-2021)