Oferta de 10 places vacants per al mercat extraordinari dels dimecres

26 gener 2022|Burjassot

mercado ambulante

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Mercats dirigida per Rosa Coca, ha publicat en el Portal de Transparència la convocatòria de les bases que regulen l’oferta de 10 places vacants per al mercat extraordinari de venda ambulant que, a Burjassot, se celebra cada dimecres. La convocatòria es realitza conforme a l’Ordenança Municipal Reguladora de la venda no sedentària i després d’haver-se aprovat les bases en la Junta de Govern Local, celebrada el dilluns 24 de gener de 2022.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 al 23 de febrer de 2022 tots dos inclusivament i les persones interessades hauran de formalitzar la seua sol·licitud juntament amb la documentació pertinent, per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, conformement al que es preveu en l’Article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Dins dels trenta dies següents a la terminació del termini, l’Ajuntament farà pública la llista provisional d’admesos en el tauler d’anuncis i/o en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, especificant aquells als quals, per defecte de la sol·licitud o falta de dades o documents que siga exigibles, no se’ls pot admetre a tràmit la sol·licitud, concedint-se llavors un termini de deu dies hàbils per a esmenar els defectes indicats. Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament farà pública la llista definitiva de sol·licituds admeses. En el cas que el nombre de sol·licituds fora superior al nombre de llocs inclosos en l’oferta de l’Ajuntament, es procedirà a establir un ordre de prelació conforme a la puntuació que resulte de l’aplicació del barem.