Publicada l’acta de la Comissió d’Escolarització d’educació infantil per a la valoració de sol·licituds de places a les Escoles Infantils Municipals per al curs 2020/2021 (AMPLIAT PERÍODE D’AL·LEGACIONS FINS AL 13 DE JULIOL)

1 juliol 2020|Burjassot

Escuelas Infantiles Municipales

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, ha publicat en la web municipal, www.burjassot.org, secció Notícies/Educació, l’acta de la Comissió d’escolarització d’educació infantil per a la valoració de sol·licituds de places escolars a les Escoles Infantils Municipals (EIM), per al curs escolar 2020/2021.

Una vegada reunida la Comissió i després de la valoració de les sol·licituds rebudes, tal com queda reflectit en l’acta, s’ha aprovat el llistat provisional d’admesos, llista d’espera i sol·licituds fora de termini de les EIM per al curs 2020/2021.

CONSULTA ACÍ L’ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ

La consulta de les llistes provisionals es pot realitzar de manera telefònica, telefonant al 666 47 81 33 o al 666 46 63 80, i/o de manera presencial, en aquest cas de manera restringida i adoptant totes les mesures de seguretat pertinents, dirigint-se al Centre Socioeducatiu Díaz Pintado del municipi. El termini d’al·legacions és de 8 dies lectius a partir de l’endemà a la publicació de l’Acta en la web municipal. (FINS AL 13 DE JULIOL)

Aquestes al·legacions per part de les famílies s’hauran de realitzar, preferiblement de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, emplenant una sol·licitud genèrica dirigida a la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil. En el cas de no poder realitzar-lo telemàticament, es podrà realitzar l’al·legació de manera presencial en el Servei d’Atenció al Ciutadà, situat a la Casa de Cultura, prèvia sol·licitud de cita en https://citaprevia.burjassot.org/.