Centre Social Tierno Galván

Seu del Programa Municipal de Convivència.

  • Tramitació recursos Llei de Dependència.
  • Atenció a Tercera Edat i Discapacitats.
  • Programa de Mediació i Intervenció amb Discapacitats.
  • Tramitació de recursos específics.
  • Servei d’Oci i Temps Lliure Majors.

Taller d’Estimulació Cognitiva i Taller de Labors i Convivència.
Llar del Jubilat.

  • Cafeteria, perruqueria de cavallers, perruqueria de senyores i sala multiusos.