Subsidi excepcional per a treballadors temporals el contracte dels quals s’haja extingit durant l’estat d’alarma

5 maig 2020|Burjassot

sepe

Des de hui dimarts 5 de maig, els treballadors temporals el contracte dels quals haja vençut a partir del 15 de març i no tinguen dret a cobrar l’atur per no haver aconseguit la cotització mínima, poden sol·licitar un subsidi excepcional en el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal).

Així ha quedat recollit, amb resolució del Ministeri de Treball i Economia Social, en el BOE publicat el 4 de maig , on es poden consultar totes les condicions. Una resolució emmarcada en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Aquest subsidi excepcional es configura sense requisit de manca, precisament per a equiparar la seua situació en la mesura del possible a la de les persones que sí han sigut incloses en un ERTO (Expedient de regulació temporal d’ocupació) i que per tant si que han pogut accedir, fins i tot sense complir la manca establida, a la corresponent prestació de desocupació.

Per a poder accedir a aquest ajuda especial, la duració mínima establida del contracte extingit ha de ser de, almenys, dos mesos. Aquesta duració del contracte temporal permet identificar l’existència d’una expectativa professional quedant excloses, per tant, les relacions contractuals esporàdiques.

Les persones treballadores que pretenguen sol·licitar el subsidi excepcional per fi de contracte temporal, han d’emplenar el FORMULARI DE PRE SOL·LICITUD, disponible en la Seu Electrònica del SEPE, i l’enviaran a l’entitat gestora a través de la mateixa seu. La remissió d’aquest formulari emplenat, amb totes les dades requerides, tindrà efectes de sol·licitud provisional. També els sol·licitants podran presentar el formulari a través dels mitjans establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per a enviar o presentar el formulari arranca hui dimarts 5 de maig, i acabarà el dia en què es complisca un mes des de la data en què finalitze la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tots dos inclusivament. Per part seua, l’empresa en la qual el treballador/a faig cessat haurà de remetre a l’entitat gestora, el Certificat d’Empresa, si no ho haguera fet amb anterioritat.

Les persones treballadores sol·licitants hauran de trobar-se inscrites com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. Durant la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció com a demandant d’ocupació es realitzarà d’ofici pel servei públic d’ocupació competent, a instàncies del SEPE.

A més, per a la seua concessió, els beneficiaris/es no podran ser perceptores de renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol Administració Pública. Tampoc podran estar treballant per compte propi o alié a jornada completa en la data de l’extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.

La quantia del subsidi serà igual al 80 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (Iprem), amb independència que el contracte prèviament extingit haja sigut de jornada completa o a temps parcial. La duració del subsidi excepcional serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei, i no podrà percebre’s en més d’una ocasió.

El pagament de l’ajuda econòmica es realitzarà pel Servei Públic d’Ocupació Estatal a partir del mes següent al de la sol·licitud.