Certificat de Béns

A través de aquest certificat l’Ajuntament acredita els béns immobles i/o vehicles que el sol·licitant té al seu nom en el terme municipal de Burjassot.

Documentació necessària

  1. Instància de sol·licitud general
  2. Si la sol·licitud es formula en nom de persona jurídica o d’interessat diferent del de la sol·licitud, haurà d’acompanyar-se còpia del poder i exhibir-se l’original d’aquest per a la seua confrontació en el moment de la presentació en el Registre.
  3. Si el sol·licitant és una societat haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la instància.
  4. En el cas que els sol·licitants van estar constituïts en comunitat de béns, haurà d’aportar-se el contracte constitutiu de l’aquesta comunitat, subscrivint la instància la totalitat dels comuneros o qui ostente la representació d’aquests, sempre que acredite l’aquesta representació.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

El certificat s’arreplegarà en el Negociat de Rendes i Exaccions.
Telèfon: 96 316 05 27/28

Termini previst de tramitació

15 dies naturals, a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací