Declaració Responsable Comunicació Activitats Inòcues

Activitats que no generen molèsties o contaminació i que no requerisquen de l’adopció de mesures correctors. Antigues comunicacions ambientals.

Documentació necessària

  1. Declaració responsable comunicació d’activitats innòcues
  2. Plànol d’emplaçament
  3. Fitxa tècnica d’instal·lació generadora d’aerosols
  4. Certificat de compatibilitat urbanística.
  5. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.
  6. Annex de compliment de condicions.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.

Termini previst de tramitació

A partir del moment de presentació de la comunicació de l’activitat innòcua, podrà exercir aquesta activitat