Declaració Responsable de Primera Ocupació

Verifica l’adequació de les obres executades en la llicència de construcció. Requisit previ per a la connexió de subministraments i serveis.

Documentació necessària

  1. Instància – Declaració Responsable
  2. Certificat final d’obra de l’edificació.
  3. Certificat final d’infraestructura comuna de telecomunicacions (excepte habitatges unifamiliars) i butlletí d’instal·lació de telecomunicacions, segellats tots dos per la prefectura d’inspecció de telecomunicacions (ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril).
  4. Certificat subscrit pel promotor, el projectista, el director de l’obra i el director de l’execució de l’obra en el qual s’acredita que el disseny, els materials i l’execució de l’obra s’ajusten a la legislació vigent en matèria de condicions acústiques d’edificació. (art. 34 de la llei 7/02, de protecció contra la contaminació acústica de la Comunitat Valenciana).
  5. Declaració d’obra nova (escriptura)
  6. Còpia de l’imprés de modificació cadastral (902)
  7. Fotografies de les façanes.
  8. Informe  de l’empresa subministradora d’energia elèctrica, indicatiu que l’edificació reuneix els requisits suficients per a ser dotada de subministrament d’energia elèctrica.
  9. Justificant de l’ingrés de la taxa

Tots els certificats hauran d’anar visats pel col·legi professional corresponent.

Les fotocòpies dels documents que s’adjunten han d’anar compulsades.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

Pel negociat d’urbanisme se’ls farà lliurament de còpia de la declaració responsable amb el segell de conformitat amb la documentació presentada.