Declaració responsable d’obres

Procediment pel qual l’interessat comunica a l’Ajuntament l’inici de les obres mitjançant Declaració Responsable, adjuntant la documentació necessària. Estan subjectes a declaració responsable, en els termes de l’article 241 i les obres que es recullen en el seu article 233.1 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, (TRLOTUP).

Objecte del procediment

La persona que realitza la declaració, sota la seua responsabilitat, podrà realitzar les obres de reforma o rehabilitació d’immobles existents d’acord amb el que es preveu en la legislació urbanística i en matèria d’ordenació i qualitat de l’edificació, advertint que l’ocupació de la via pública amb el mitjà auxiliar pertinent no està implícita en aquest tràmit, havent de sol·licitar i obtindre la seua autorització expressa mitjançant la sol·licitud corresponent.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara. Així mateix, la resolució de l’Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establits en les normes sectorials d’aplicació.

Qui ho pot presentar?

Persones físiques i/o jurídiques.
En cas de persones jurídiques (escriptura de constitució de la societat mercantil i dels poders atorgats a la persona que actue com a representant).

Terminis de presentació

La part promotora, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que compleix tots els requisits exigibles per a executar l’actuació de què es tracte, i presentada aquesta davant l’ajuntament o entitat local competent juntament amb tota la documentació exigida, estarà habilitada per al seu inici immediat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executat al contingut de la declaració.

IMPORTANT: LA FALTA DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA NO HABILITARÀ A l’INTERESSAT PER A l’INICI DE LES OBRES.

Terminis de resolució

No escau, declaració responsable.
Les declaracions responsables permetran, el reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.

Pagament de taxes

Càlcul de la base imposable provisional de l’impost per a declaracions responsables d’obres amb projecte i generació del model PDF de declaració responsable Costos de Referència que ha de ser signada per promotor i tècnic redactor:

CALCULADORA ICIO

Pagament en línia d’autoliquidacions (ICIO i Tasa):

AUTOLIQUIDACIONS

Documentació a presentar

Documentació general per a tots els casos:

 • Instància subscrita per la persona peticionària o pel seu representant legal en el cas de ser una persona jurídica (societat).
 • Fotocòpia DNI o CIF de l’interessat (promotor). En el supòsit de persona jurídica, escriptura de constitució de la societat mercantil i dels poders atorgats a la persona que actue com a representant.
 • Justificant d’abonament de l’autoliquidació de l’impost i taxa municipals (ICIO i taxa).
 • Declaració responsable del promotor/a de les obres per a l’execució i inici de les obres (annex I).
 • Declaració Censal d’Alta en IAE de constructor.
 • Pressupost desglossat de les obres signat per promotor i constructor (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica).
 • Pla de situació de l’obra (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica)
 • Memòria descriptiva de les obres a realitzar que ha de contindre com a mínim descripció gràfica i escrita de l’actuació i la seua ubicació física (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició amb el contingut de l’art. 4 del RD 105/2008, redactat per tècnic competent.
 • Document acreditatiu de la representació, si escau.

Documentació segons les circumstàncies que concórreguen:

 • En cas d’una Intervenció comunitària en edificis plurifamiliars o en edificis unifamiliars de més de 50 anys (art. 49 NNUU): Informe d’Avaluació de l’Edifici IEECV i justificant en el Registre Autonòmic.
 • En cas que, atesa la naturalesa de l’obra, es requerisca projecte subscrit per tècnic competent (segons l’art. 2.2 de la LOFCE):
  • Declaració responsable del tècnic competent (annex II) en el cas que el projecte no es trobe visat pel col·legi professional corresponent.
  • Informe emés pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible (art. 241 TRLOTUP).
  • Declaració responsable Costos de Referència signada per promotor i tècnic redactor. Per a descarregar el model, es requereix el càlcul del cost de referència. Accedisca a aquest enllaç: calculadora ICIO.
 • En cas de superposició de paviments (exclosos pav. lleugers i flotants): Certificat de seguretat signat per tècnic competent.

Documentació addicional segons el tipus d’obra :

 • A) i B) Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura sense suposar substitució o reposició d’elements estructurals principals / Condicionament i redistribució integral no estructural
  • Projecte d’execució visat d’obres de modificació o reforma. (Important veure nota 2.) En el cas d’obres de reforma de locals on es desenvolupe una activitat (que no impliquen canvi d’ús), el projecte ha d’incloure una descripció i justificació que les instal·lacions i l’activitat projectades compleixen amb la normativa tècnica urbanística i ambiental d’aplicació (relativa a l’accessibilitat, protecció contra incendis, sorolls i vibracions, higienicosanitària, codi tècnic de l’edificació, altres ordenances municipals i normes ambientals o urbanístiques). Ha d’incloure una referència expressa a la compatibilitat urbanística de l’activitat que s’exercirà en l’immoble o, si no n’hi ha, esmentar el certificat de compatibilitat urbanística emés per l’Ajuntament amb caràcter previ.
  • Fitxa urbanística
  • Qüestionari estadístic del Ministeri de Foment emplenat i signat degudament.
  • Nomenament de director d’obra, director d’execució i coordinador en matèria de seguretat i salut.
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició amb el contingut de l’art. 4 del RD 105/2008, redactat per tècnic competent.
 • C) Condicionament i obres puntuals
  • Fotografies que mostren l’estat actual (abans de la reforma o reparació) de la/les zona/es de l’immoble sobre les quals s’actuarà.
 • D) Actuacions d’intervenció mancades de transcendència patrimonial (vegeu nota 1)

  • Plans d’àmbit d’actuació, de l’estat actual i reformat.
  • Documentació fotogràfica exhaustiva a color:
   • Fotografies generals de l’immoble afectat (façanes i cobertes).
   • Fotografies de l’àmbit on es localitzen les obres dins de l’immoble.
   • Fotografies de l’estat actual dels espais i elements sobre els quals s’actua (fusteries, paviments, reixeria, canalons…).
  • Justificació que la intervenció no afecta la configuració exterior de l’edifici, que la intervenció té caràcter reversible i que no s’altera, modifica o elimina cap element amb valor patrimonial.
 • E) L’alçament i reparació de murs de fàbrica o maçoneria no estructurals i el tancament de parcel·les
  • Memòria tècnica descriptiva gràfica i escrita de l’obra, redactada i signada per tècnic/a competent que incloga justificació del compliment de l’article 45. Tancament de solars de les NU d’Ordenació Detallada del PGOU.
 • F) Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicació
  • Annex justificatiu del compliment del capítol X, Condicions d’Instal·lació de les Antenes de Telefonia, Ràdio i Televisió de les NU d’Ordenació Detallada del PGOU de Burjassot. Per a fer-ho s’han de desenvolupar els aspectes definits en l’art.112, Contingut dels Projectes de les NNUU.
 • G) Instal·lació fotovoltaica
  • Certificat tècnic que acredite que l’edifici resisteix la sobrecàrrega que es deriva de la instal·lació fotovoltaica.
  • Annex justificatiu del compliment dels criteris generals exposats en la nota 3.

Lloc de presentació

A l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a la Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació adicional

Que les obres expressades en la present declaració són obres de reforma i que no incorren en cap de les circumstàncies següents:
a) No es tracta d’obres de construcció, edificació i implantació de nova planta ni d’ampliació d’edificacions existents.
b) Es tracta d’actuacions d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats mancats de transcendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural (veure Annex: Béns i espais protegits de Burjassot).
c) Les obres es localitzen en sòl urbà amb condició de solar.

S’ha de presentar tota la documentació tècnica: còpia en format digital (PDF), preferentment en CD. Han d’anar signats electrònicament per tècnic competent mitjançant certificat digital reconegut.

Quan la documentació tècnica presentada no haja d’estar visada pel col·legi professional corresponent, ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable del tècnic redactor on declare que és competent per a redactar-la i signar-la i que no es troba incapacitat ni administrativament ni judicialment per a aquesta labor (segons model annex II).

Si l’obra requereix la instal·lació de bastida en via pública, la sol·licitud està subjecta al règim de llicència i no al de declaració responsable. Així mateix, ha de sol·licitar-se autorització municipal per a l’ocupació de la via pública (contenidor d’obra, plataforma elevadora, tanques, etc.) mitjançant la sol·licitud de Llicència d’Ocupació de via pública.

Si són necessàries obres de reforma per a l’adaptació del local, establiment o immoble per al desenvolupament d’una activitat comercial, industrial, de serveis o una altra índole subjecta al règim de declaració responsable ambiental o comunicació d’activitat innòcua, previst en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, la declaració responsable per a l’execució d’obres ha de tramitar-se prèviament a la presentació de la declaració responsable ambiental o comunicació d’activitat innòcua, corresponent.

Si l’activitat està subjecta al règim de llicència ambiental, el projecte d’obra s’ha de tramitar conjuntament amb la llicència ambiental. En aquest cas, el projecte conjunt d’obra i d’activitat ha de justificar el compliment de la normativa urbanística i de les condicions ambientals exigibles.

Les empreses subministradores de serveis (aigua, energia elèctrica, gas, telefonia, telecomunicacions…) han d’exigir al titular de l’activitat l’acreditació de l’obtenció de l’instrument corresponent d’intervenció urbanística (art. 245 TRLOTUP 1/2021, de 18 de de juny, de la Generalitat).

La part promotora, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que compleix tots els requisits exigibles per a executar l’actuació de què es tracte, i presentada aquesta davant l’ajuntament o entitat local competent juntament amb tota la documentació exigida, estarà habilitada per a l’inici immediat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executat al contingut de la declaració (art. 241.5 TRLOTUP 1/2021, de 18 de juny, de la Generalitat).

Observacions

Nota 1: S’entén per intervencions mancades de transcendència patrimonial, les habilitacions interiors dels immobles que no afecten la seua percepció exterior i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment dels elements preexistents, siguen reversibles i no comporten alteració de la situació anterior. No afectaran elements protegits assenyalats en la fitxa ni elements amb valor patrimonial interiors com ara revestiments, sòls de mosaic, talles, fusteries, paviments hidràulics d’interés… (Vegeu annex «Béns i espais protegits de Burjassot»).

Nota 2: És obligatori presentar projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l’obra (art. 2.2 de la LOFCE); aquelles obres que modifiquen essencialment el conjunt del sistema estructural o altres elements o parts de l’edifici afectats pels requisits bàsics de l’edificació; obres en cobertes, eliminacions barreres arquitectòniques en vestíbuls, reforç estructural en pilars, redistribució habitatge, etc.

Nota 3: Quan la instal·lació de plaques fotovoltaiques estiga emplaçada en la delimitació de Nucli Històric Tradicional – Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) i en entorn de Bé d’Interés Cultural (BIC) (vegeu annex «Béns i espais protegits de Burjassot»), els criteris generals que actualment consideren pertinents els serveis tècnics de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport per a la instal·lació de panells de captació d’energia solar (panells fotovoltaics) per a autoconsum són els següents:

Les plaques han d’estar sempre ocultes des de la via pública, igual que les canalitzacions i altres elements auxiliars.

 • No es col·locaran mai les plaques en els aiguavessos de coberta de l’edificació principal, només es podran col·locar en les edificacions annexes secundàries.
 • Si les plaques es col·loquen en cobertes planes, l’altura de les plaques no ha de sobrepassar l’ampit.
 • Si les plaques es col·loquen en cobertes inclinades, ho faran sempre amb la mateixa inclinació de la coberta i intentant que sobreïsquen del pla de coberta el mínim possible.

En la resta d’emplaçaments s’ha de complir amb el que disposa l’article 91 de les NU d’Ordenació Detallada de PGOU de Burjassot.