Devolució Ingressos Indeguts

El dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts es pot reconèixer en els supòsits següents:

 • Duplicitat en el pagament de deutes o obligacions tributàries.
 • Quantitat pagada que haja sigut superior a l’import dels deutes o obligacions tributàries liquidades per l’Administració o acte liquidades per l’obligat tributari.
 • Quan s’hagen ingressat, després de prescriure l’acció per a exigir el seu pagament, deutes tributaris liquidats per l’Administració o acte liquidades pel propi obligat tributari; així com quan s’hagen satisfet deutes l’autoliquidació de la qual haja sigut realitzada trobant-se prescrit el dret de l’Administració per a practicar l’oportuna liquidació.

L’abonament de l’ingrés indegut genera, així mateix, el dret a l’obtenció de l’interès de demora sense necessitat que l’obligat tributari ho reclame de forma expressa, interès que es meritara des de la data en què s’haguera realitzat l’ingrés indegut i la data en què s’ordene el seu pagament. No procedirà l’abonament d’interès de demora en els supòsits següents:

 • Devolucions parcials de la quota satisfeta per Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica, en el supòsit de baixa del vehicle, quan procedeix el prorrateig de la quota.
 • Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s’haja ingressat la quota.
 • Devolucions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) quan, per causes alienes a l’Administració, no s’hagen iniciat les obres.

Documentació necessària

 1. Instància Genèrica Ajuntament
 2. Els rebuts ingressats.
 3. DNI del sol·licitant.
 4. Document, si és el cas, que acredite el dret a la devolució, així com quants elements de prova considere oportuns a aquest efecte.
 5. Número de compte bancària on efectuar la devolució.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica, dins dels quatre anys des que es va realitzar l’ingrés indegut, transcorreguts els quals prescriu el dret a la devolució.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Termini previst de tramitació:

Sis mesos, a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací