Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes tributaris i la resta de dret públic

Mitjançant aquest procediment un contribuent pot sol·licitar el pagament fraccionat (creació d’un pla de pagament) dels deutes existents enfront de l’Ajuntament de Burjassot en fase executiva.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud de fraccionament del pagament de deutes en via executiva
 2. Documents que acrediten els ingressos de l’obligat al pagament.
 3. Número de compte bancària: S’ha d’aportar certificat bancari o fotocòpia de la cartilla en la qual es vaja a domiciliar el pagament de les diferents fraccions.
 4. DNI del titular del deute i del titular del compte en cas que no siguen la mateixa persona.
 5. En cas de deutes superiors a 18.000 €, la garantia cobrirà l’import del principal i els interessos de demora que genere l’ajornament, més un 25% de la suma de totes dues partides.
  • S’acceptaran les següents garanties:
   1. Aval solidari d’entitats de depòsit que cobrisca l’import del deute i dels interessos de demora calculats. El terme d’aquest aval haurà d’excedir en 6 mesos, almenys, al venciment dels terminis concedits i estarà degudament intervingut
   2. Certificacions d’obra aprovades per l’Ajuntament, el pagament del qual quedarà retingut en tant no es cancel·le el deute afermat
  • La garantia haurà d’aportar-se en el termini de trenta dies següents al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus interessos i el recàrrec de constrenyiment, sempre que hayaconcluido el període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’haguera sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment.
  • En supòsit de vertadera necessitat es podrà dispensar d’aportar garantia, per l’òrgan competent.

Qui el pot presentar

 • L’obligat tributari
 • Els successors
 • El representant que formalment es designe a aquest efecte
 • Qualsevol person al fet que veja afectats els seus interessos legítims i directes per l’acte administratiu de gestió.
 • El responsable subsidiari o solidari

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

La signatura del titular del compte on es vagen a domiciliar les diferents fraccions ha de constar en la instància de sol·licitud, o en el seu cas, ha d’estar autoritzada la persona que presente aquest compte bancari.

Davant qualsevol variació de les dades, canvi de la situació econòmica del titular, cancel·lació anticipada del pla de pagament, etc, s’haurà de comunicar mitjançant instància genèrica en el Servei d’Atenció al Ciutadà.

En cas d’impagament de 2 terminis del pla de pagament creat es procedirà a l’anul·lació del mateix per a continuar amb els tràmits previstos per al cobrament del deute.

A títol d’exemple els documents que acrediten els ingressos de l’obligat al pagament, en funció de la seua situació laboral o personal, solen ser els següents:

 • Última nòmina o
 • Última declaració trimestral IRPF o
 • Últim Impost de Societats o
 • Certificat bancari, de la SS, o del SERVEF en el qual conste el seu nom, DNI, quantitat percebuda mensualment i concepte o
 • Certificat del SERVEF en el qual s’indique que No percep cap prestació

Termini previst de tramitació

Quan el deute es trobe en període executiu, la sol·licitud es podrà presentar fins al moment en què es notifique a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.

Les instàncies presentades abans del dia 15 de cada mes, en cas de resolució favorable, tindran aplicació el dia 5 del mes següent.

Normativa bàsica reguladora

Art. 65 LGT

Art. 73 i 76.1 Ordenança fiscal general de gestió i recaptació de Burjassot de tributs locals