Fraccionament de deute en executiva

Mitjançant aquest procediment un contribuent pot sol·licitar el pagament fraccionat (creació d’un pla de pagament) dels deutes existents enfront de l’Ajuntament de Burjassot en fase executiva.

Documentació necessària

  1. Sol·licitud de fraccionament del pagament de deutes en via executiva
  2. Documents que acrediten els ingressos de l’obligat al pagament.
  3. Número de compte bancària: S’ha d’aportar certificat bancari o fotocòpia de la cartilla en la qual es vaja a domiciliar el pagament de les diferents fraccions.
  4. DNI del titular del deute i del titular del compte en cas que no siguen la mateixa persona.
  5. En cas de deutes superiors a 18.000 €, aval bancari que cobrisca l’import del principal i interessos de demora més un 25% de la suma de tots dos.

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

La signatura del titular del compte on es vagen a domiciliar les diferents fraccions ha de constar en la instància de sol·licitud, o si escau, ha d’estar autoritzada la persona que present aquest compte bancari.

Davant qualsevol variació de les dades, canvi de la situació econòmica del titular, cancel·lació anticipada del pla de pagament, etc, s’haurà de comunicar mitjançant instància genèrica en el Servei d’Atenció al Ciutadà.

En cas d’impagament de 2 terminis del pla de pagament creat es procedirà a l’anul·lació del mateix per a continuar amb els tràmits previstos per al cobrament del deute.

A títol d’exemple els documents que acrediten els ingressos de l’obligat al pagament, en funció de la seua situació laboral o personal, solen ser els següents:

  • Última nòmina o
  • Última declaració trimestral IRPF o
  • Últim Impost de Societats o
  • Certificat bancari, de la SS, o del Servef en el qual conste el seu nom, DNI, quantitat percebuda mensualment i concepte o
  • Certificat del SERVEF en el qual s’indique que No percep prestació alguna

Termini previst de tramitació

Les instàncies presentades abans del dia 15 de cada mes, en cas de resolució favorable, tindran aplicació el dia 5 del mes següent.