IBI Bonificacions Impost sobre Béns Immobles

Podran sol·licitar les bonificacions que a continuació s’especifiquen els qui es troben en algun dels següents suposats:

 1. Bonificació empreses constructores
 2. Bonificació per a titulars d’habitatges protegits
 3. Bonificacions a famílies nombroses

1. Bonificació empreses constructores

Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l’Impost, sempre que així se sol·licite pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constituïsquen l’objecte de l’activitat de les Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren en els béns del seu immobilitzat.

Per a gaudir d’aquesta bonificació hauran de tenir-se en compte les regles següents:

 • El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’inicien les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzen obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.
 • L’Ajuntament denegarà automàticament la concessió d’aquesta bonificació quan a través de qualsevol mitjà de prova tinga constància que les obres d’urbanització o construcció efectiva sobre els immobles en què recau aquest benefici fiscal, s’han iniciat abans de la data de sol·licitud del mateix pels interessats.

Els interessats hauran d’aportar la documentació següent:

 1. Instància de sol·licitud general.
 2. Hauran d’acreditar la seua condició d’empresa d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, acompanyant la documentació en què es reflectisca que es troben daus d’alta en els epígrafs 501.1, 501.2, 501.3, 507, 833.1 u 833.2 de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. De no figurar daus d’alta en qualsevol d’aquests epígrafs, es considerarà que no reuneixen els requisits subjectius precisos per a ser beneficiaris de l’esmentada bonificació.
 3. Còpia compulsada del balanç o certificació de l’auditor jurat en la qual es reflectisca que els immobles sobre els quals recau el benefici fiscal no figuren entre els béns de l’immobilitzat del beneficiari de la bonificació.
 4. Certificació del Tècnic director de les obres que expresse la data d’inici de les mateixes, o un exemplar de l’acta de Comprovació del replantejament, així com la Certificació Final d’obra expedida pel mateix, en la qual s’acredite la data de la seua conclusió.

2. Bonificació per a titulars d’habitatges protegits

Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost els habitatges protegits i aquelles que resulten equiparables a aquestes, d’acord amb la normativa de la respectiva comunitat autònoma, durant els períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, per les quanties anuals que es detallen a continuació. Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran de sol·licitar el benefici en qualsevol moment anterior a la terminació dels corresponents períodes impositius de durada de la mateixa, que produirà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

 • El 1º, 2º, 3º, 4º i 5º període impositiu, 50% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 6º període impositiu, 45% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 7º període impositiu, 40% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 8º període impositiu, 35% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 9º període impositiu, 30% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 10º període impositiu, 25% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 11º període impositiu, 20% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 12º període impositiu, 15% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 13º període impositiu, 10% de bonificació en la quota íntegra.
 • El 14º període impositiu, 5% de bonificació en la quota íntegra.”

L’aplicació d’aquesta bonificació serà incompatible amb l’aplicació de qualsevol altra establida en l’ordenança fiscal, excepte la relativa a la domiciliació bancària.

Els interessats hauran d’aportar la documentació següent:

 1. Instància de sol·licitud general.
 2. Fotocòpia de la qualificació definitiva com a habitatge protegit atorgat per la Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports.
 3. Fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’immoble.
 4. Fotocòpia del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles sobre el qual es demana la bonificació.

3. Bonificacions a famílies nombroses

a) Els titulars de famílies nombroses, d’acord amb la legislació vigent, que siguen subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, tindran dret a les següents bonificacions en la quota íntegra de l’Impost:

 • Família amb tres fills, 2 fills i un d’ells minusvàlid o incapacitat per al treball, o 2 fills i tots dos pares minusvàlids o amb incapacitat absoluta per a tot treball: 50 %
 • Família amb quatre fills: 55 %
 • Família amb cinc fills: 70 %
 • Família amb sis fills o més: 80%

b) Hauran de reunir els requisits següents:

 • Que estiguen empadronats en el municipi de Burjassot.
 • Que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot en el moment de la sol·licitud.
 • Que sol·liciten aquest benefici fiscal fins al 31 de desembre de l’exercici anterior en què es pretenga la bonificació, emplenant el model normalitzat facilidato per l’Ajuntament de Burjassot i acompañanda la documentació requerida.

Les sol·licituds presentades fora de termini seran inadmeses per extemporànies.

Hauran de renovar la sol·licitud de la bonificació quan finalitze la vigència del Títol de família nombrosa.

L’aplicació d’aquesta bonificació serà incompatible amb l’aplicació de qualsevol altra establida en l’ordenança fiscal.

Els interessats hauran d’aportar la documentació següent:

 1. Sol·licitud concessió bonificació família nombrosa
 2. Certificat d’empadronament col·lectiu.
 3. Fotocòpia compulsada del Títol de família nombrosa.
 4. Certificat del Registre de la Propietat en què figuren els béns inscrits al seu nom.
 5. Fotocòpia del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles sobre el qual es demana la bonificació.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Termini previst de tramitació:

Un mes, a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací