IBI Informació General Impost sobre Béns Immobles

Hauran de satisfer l’Impost sobre Béns Immobles els titulars de drets de la propietat, concessió administrativa, dret real de superfície o usdefruit, sobre béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró cadastral i en els altres documents expressius de les seues variacions elaborats a aquest efecte per la Direcció general del Cadastre, per la qual cosa prèviament al primer pagament de l’impost cal tramitar la declaració en el Cadastre (Alta o Alteració d’ordre físic o jurídic segons el cas) en els supòsits següents:

  • Quan s’adquirisca un ben immoble (habitatge, pis, local, garatge o finca rústica).
  • Quan es constituïsca un dret real de superfície o d’usdefruit.
  • Quan s’atorgue una concessió administrativa.
  • Quan es construïsca, s’amplie, reforme o es rehabilite un habitatge, un pis o un local, o es derroquen les ja existents.
  • Quan es modifique l’ús o destinació o cultiu dels béns immobles.
  • Quan es realitze una segregació, divisió, agregació o agrupació de béns immobles.
  • Quan varie la composició interna o la quota de participació en les comunitats.

Documentació necessària

Declaració en el Cadastre. Caldrà aportar la documentació següent:

  1. DNI de l’interessat, o si no hi ha targeta de Residència, si es tracta de persona jurídica, fotocòpia del CIF.
  2. Fotocòpia de l’últim rebut o justificant de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte de transmissió o alteració.
  3. Document que origine l’alteració, ja siga escriptura pública, contracte privat o uns altres.

Presentar-ho en la Gerència Regional del Cadastre de València
C/ Lauria, 26
HORARI: de 9 a 14 hores
Tel. 96 398 29 20 – 96 398 29 00
Línia Directa 902 37 36 35
Fax: 96 394 45 10 – 96 394 45 11

Para més informació: www.catastro.minhac.es

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament.

Informació complementària

– GESTIÓ DE L’IMPOST: L’impost sobre béns immobles es tramita a partir del Padró de Béns Immobles que es confecciona per la Direcció general del Cadastre, a través de la Gerència Territorial de València, corresponent a l’Ajuntament la gestió i recaptació de l’Impost, per la qual cosa cal diferenciar:

GESTIÓ CADASTRAL: constituïda pel conjunt d’operacions i actuacions administratives necessàries per a la formació dels Cadastres Immobiliaris i per al manteniment i utilització de les dades integrades en la mateixa, així com per a la incorporació d’altres noves, a fi que l’aquesta informació es trobe permanentment actualitzada. És competència de la Direcció general del Cadastre i s’exerceix a través de les Gerències del Cadastre.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: constituïda pel conjunt d’operacions precises per a aconseguir la correcta exacció de l’Impost sobre Béns Immobles a partir de les dades que obren en els padrons de l’Impost. És competència dels ajuntaments: la Matrícula anual del present imposat, després de la seua aprovació, s’exposa en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant 10 dies hàbils, a l’efecte de reclamacions, quedant notificats col·lectivament amb aquesta exposició pública els contribuents subjectes a l’impost.

Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el merite d’aquest impost immediatament posterior al moment en què produïsquen efectes cadastrals.

Termini previst de tramitació

PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT:

Des del dia 1 de juny fins al 31 de juliol de cada any, tots dos inclusivament.
Podrà domiciliar-se el pagament en una entitat financera mitjançant sol·licitud normalitzada que s’aconseguirà en l’Oficina d’Informació Municipal, amb una antelació mínima de 2 mesos a l’inici del període de pagament.
Si per qualsevol motiu no tinguera en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, podrà obtenir un duplicat del mateix en l’Oficina de Recaptació Municipal (carrer Jorge Juan, 91. Telèfon: 96 316 05 65).

PAGAMENTS FORA DE TERMINI:

Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, podrà acudir a l’Oficina de Recaptació Municipal en l’Ajuntament de Burjassot per a obtenir el document cobrador corresponent, el qual podrà abonar en l’entitat financera corresponent.