Llicència Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

La tinença d’animals potencialment perillosos per persones que tinguen un domicili a Burjassot, independentment que es tracte de primera o segona residència, o bé que desenvolupen una activitat de comerç o ensinistrament en aquesta entitat local, requerirà la prèvia obtenció de llicència municipal.

Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a animals domèstics, de companyia o de vigilància, amb independència de la seua agressivitat o de l’espècie o raça a la qual pertanguen, es troben almenys en algun dels supòsits següents:

 • Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
 • Animals amb antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals.
 • Animals ensinistrats en la defensa o atac.
 • Els gossos pertanyents a una tipologia racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

Documentació necessària

Es presentarà original o còpia autenticada dels documents que a continuació es detallen

 1. Sol·licitud de Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos
 2. DNI, o en defecte d’açò, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant, quan es tracte de persones físiques o empresaris individuals, o del representant legal, quan es tracte de persones jurídiques.
 3. Certificat d’antecedents penals https://sede.mjusticia.gob.es/cs/satellite/sede/es/tramites/certificado-antecedentes
 4. Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per psicòleg col·legiat.
 5. Acreditació d’haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats pels seus animals, per la quantia mínima de 120.000 euros  (còpia de la poliza + còpia del rebut en vigor).
 6. Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal, haurà d’aportar la fitxa o document d’identificació reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada, certificat veterinari d’esterilització, si escau, i declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals en què haja incorregut.

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Informació complementària

Seguint les pautes fixades en el Decret 145/2000 del Govern Valencià, es consideren animals potencialment perillosos els següents:

Animals de la fauna salvatge

 • A) Classe de rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
 • B) Antrópodos i peixos: aquells la inoculació dels quals de verí precise hospitalització de l’agredit, sent l’agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
 • C) Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Animals de l’espècie canina amb més de tres mesos d’edat.

 • A) Races: American Stanfforshire Terrier, Stanfforshire Bull Terrier, Gos de presa mallorquí, Fila Brasiler,  Pres de presa canari, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dogo de Bordeus, Tussa Inu (japonès), Dogo argentí, Doberman, Mastín napolità i creus dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar a alguna d’aquestes races.
 • B) Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l’agressió dels quals haja sigut notificada o puga ser demostrada.
 • C) Gossos ensinistrats per a l’atac.

Els gossos inclosos en els grups B) i C), que no pertanguen a les races del grup A), perdran la condició d’agressius després d’acreditar que han modificat la seua conducta mitjançant un certificat expedit per un veterinari habilitat.