Registre Municipal d’Associacions

El Registre Municipal d’Associacions té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats ciutadanes existents en el municipi, les seues finalitats i representativitat a l’efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme i de la seua participació en l’activitat de l’Administració Local. (art. 236 ROF)

La seua renovació té caràcter anual. La no sol·licitud de renovació suposa la baixa de l’associació del corresponent Registre Municipal.

Documentació necessària

Per a noves altes

  1. Registre d’Associacions.
  2. Original i còpia compulsada del NIF de l’Associació i del president.
  3. Original i còpia compulsada dels Estatuts de l’Associació segellats per Consellería.
  4. Memòria d’activitats del present any.
  5. Pressupost detallat de l’any actual.
  6. Relació de càrrecs de la Junta Directiva (inclòs en instància modele).

Per a modificacions:

  1. Registre d’Associacions.
  2. Si ha canviat el president: Original i còpia del seu NIF.
  3. Si hi ha hagut canvi en els estatuts: Original i còpia compulsada dels mateixos, segellats per Consellería.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Informació complementària

La inscripció en el Registre Municipal d’Associacions és un requisit obligat per a les entitats socials que desitgen accedir a les ajudes municipals.

Termini previst de tramitació

L’alta inicial en el Registre Municipal d’Associacions pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

La renovació d’associacions i agrupacions locals en el Registre Municipal, s’inicia d’ofici per l’Ajuntament, abans de 31 del gener de cada any.