L’Ajuntament de Burjassot fa públiques les bases per a optar a una de les 58 places de formació de la Dipu et Beca

14 maig 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases per a la concessió de 58 beques de formació en el marc del programa de la Diputació de València, La Dipu et Beca 2015. Les bases poden consultar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org, i en la secció notícies/actualitat.

Les bases ja estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida per a cada plaça formativa finalitzarà el 29 de maig de 2015 (inclusivament). Hauran de presentar-se les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot, adjuntant a les mateixes, necessàriament, els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s’al·leguen, segons la base cinquena.

En relació a les places ofertes per a cicles de formació professional, s’ofereixen 16 beques de la família d’administració i gestió, set de la família agrària, tres d’informàtica i comunicacions, una d’imatge i so i, de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, 12 beques. Quant a les ofertes per a estudis universitaris oficials, es van a oferir 19 places. Les titulacions que requereix cada plaça estan especificades en les bases.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500€ bruts mensuals, que s’abonaran en períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació de València en un 80%, i el 20% restant anirà càrrec de l’Ajuntament de Burjassot. El període de durada de les beques començarà l’1 de juliol i finalitzarà, com a màxim, el 31 d’agost de 2015.

Per poder sol·licitar la beca cal posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de València, amb anterioritat al 24 d’abril de 2015, tenir 18 anys complits, trobar-se cursant algun dels ensenyaments oficials estipulats en les bases, no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. Així mateix, el sol·licitant, no pot estar culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Només es podrà presentar una sol·licitud de beca per persona.

En finalitzar la valoració de les sol·licituds presentades, per part de la comissió avaluadora, es redactarà un acta provisional de selecció que serà publicada també en la web municipal, obrint-se un termini de tres dies hàbils, a comptar des del següent a la seua publicació, per a possibles reclamacions que, únicament, podran estar relacionades amb la baremació. Una vegada passat aqueix període, es publicarà l’acta definitiva.