Altes Padró d’Habitants

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix. Les certificacions que d’aquestes dades s’expedisquen tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.

Atenció! Existeixen dues sol·licituds diferenciades.
Llija a continuació per a saber quin és el seu cas:

 1. Sol·licitud d’Alta en el padró municipal d’habitants en domicili propi
  Aquest tràmit correspon a les altes en el padró en domicili propi o arrendat a nom del sol·licitant.
 2. Sol·licitud Alta en el padró municipal d’habitants en el domicili d’una altra persona
  Quan el domicili per al qual se sol·licita l’alta està a nom d’una altra persona diferent al sol·licitant.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró del municipi en el qual residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis haurà d’inscriure’s únicament en el qual habite més temps a l’any.

Els menors d’edat no emancipats i els majors incapacitats tindran les mateix veïnatge que els pares que tinguen el seu guarda o custòdia o, en defecte d’açò, dels seus representants legals, excepte autorització per escrit d’aquests per a residir en un altre municipi.

Aquest tràmit han de realitzar-ho totes les persones que decidisquen fixar el seu domicili en la ciutat de Burjassot procedents d’altres municipis o de l’estranger.

Documentació necessària

Sol·licitud d’Alta en el padró municipal d’habitants en domicili propi

 1. Model de Sol·licitud d’Alta en el padró municipal d’habitants en domicili propi
 2. DNI del sol·licitant; o tractant-se d’estrangers:
  • Ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió Europea: Targeta de residència en vigor, document acreditatiu de la identitat o passaport en vigor.
  • Ciutadans nacionals de tercers estats (no membres de la UE): Targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
 3. Si es sol·licita l’empadronament de tots els membres d’una família, haurà d’aportar-se DNI i llibre de família per als menors d’edat. Si es tracta d’estrangers, targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cadascun dels membres que integren la família.
 4. Si el sol·licitant és un menor emancipat, haurà d’aportar la sentència ferma d’emancipació. En cas de separació, aportar la sentència de la separació judicial o autorització, signant únicament el que tinga la custòdia.
 5. Respecte a l’habitatge
  • Escriptura de compravenda a nom del propietari en cas de no figurar encara com a titular cadastral en el registre de l’Ajuntament (per exemple, en els casos de compra i canvi de titularitat)
  • En cas de Lloguer. Contracte original del lloguer més l’últim rebut del pagament del lloguer si el contracte és superior a un any.

Sol·licitud d’Alta en el padró municipal d’habitants en domicili d’una altra persona

 1. Model de Sol·licitud Alta en el padró municipal d’habitants en el domicili d’una altra persona
 2. Autorització escrita del propietari (inclosa en el formulari anterior)
 3. DNI del sol·licitant; o tractant-se d’estrangers:
  • Ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió Europea: Targeta de residència en vigor, document acreditatiu de la identitat o passaport en vigor.
  • Ciutadans nacionals de tercers estats (no membres de la UE): Targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
 4. Si se sol·licita l’empadronament de tots els membres d’una família, haurà d’aportar-se DNI i llibre de família per als menors d’edat. Si es tracta d’estrangers, targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cadascun dels membres que integren la família.
 5. Si el sol·licitant és un menor emancipat, haurà d’aportar la sentència ferma d’emancipació. En cas de separació, aportar la sentència de la separació judicial o autorització, signant únicament el que tinga la custòdia.
 6. Respecte a l’habitatge
  • Fotocòpia del DNI del propietari
  • En cas d’autorització per part d’arrendatari (persona en Lloguer). Contracte original del lloguer més l’últim rebut del pagament del lloguer si el contracte és superior a un any. En aquest cas, l’arrendatari solament podrà autoritzar l’alta de familiars fins a segon grau de parentiu.

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de tràmit en línia.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

No és imprescindible la inscripció en l’Ajuntament en cas d’altes per naixement, ja que es produeix d’ofici, a través de l’Institut Nacional d’Estadística. Si escau, ha de presentar:

 • Original i fotocòpia de la fulla del llibre de família on conste inscrit el nascut i de les fulles on figuren els pares.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare

Les altes per omissió són la inscripció en el Padró municipal d’habitants d’aquelles persones que no estan empadronades en cap municipi o consolat.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací