IIVTNU Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys. Plusvàlua

L’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) s’abona quan es produeix la transmissió de la propietat d’un immoble de naturalesa urbana o la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitador sobre un immoble urbà.

La presentació de la declaració de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana serà considerada com a mitjà de presentació de la declaració cadastral per alteració de la titularitat i per variació de la quota de participació en béns immobles sempre que en la corresponent declaració consten identificats el adquirente i transmitente, i l’immoble objecte de la transmissió, amb la seua referència cadastral.

Documentació necessària

  1. Instància Plusvàlues. Declaració de transmissió de domini subjecte a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
  2. Document que origina la transmissió.
  3. Últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
  4. DNI de l’interessat, o en defecte d’açò targeta de Residència. Si es tracta de persona jurídica, fotocòpia del CIF.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o per seu electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Termini previst de tramitació

Haurà de presentar-se en els següents terminis, a explicar des de la data en què es produïsca el merite de l’impost:

a) Quan es tracta d’actes intervivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracta d’actes a causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Informació complementària

D’acord amb la llei, li correspon pagar la plusvàlua:

  • Al adquiriente, en el cas de transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu (exemple: donacions, herències o llegats).
  • Al transmissor, en les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós (exemple: compravenda).

Aquest impost es merita:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o a causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

Es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius la de l’atorgament del document públic i, quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un Registre Públic o la de l’el seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions a causa de mort, la de la defunció del causant.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací