Sistema Especial de Pagaments Fraccionats de Rebuts

S’estableix facilitar el pagament prorratejat dels tributs en voluntària (IBIU, IBIR, IVTM, GUALS i IAE), ja que permet al subjecte passiu el pagament de les seues obligacions tributàries al llarg de l’any, amb una regularització final en el mes d’octubre.

Documentació necessària

  1. Sol·licitud d’inclusió en el sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periòdic
  2. Número de compte bancària: S’ha d’aportar certificat bancari o fotocòpia de la cartilla en la qual es vaja a domiciliar el pagament de les diferents fraccions.
  3. En cas que el sol·licitant no siga el subjecte passiu, autorització signada per aquest i fotocòpia del seu DNI.

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

Podran acollir-se a aquest sistema de pagaments tots els subjectes que apareguen com a titulars de les obligacions tributàries (rebuts) i expressament ho sol·liciten i que no tinguen deute en executiva en el moment de sol·licitar-ho.

El sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periòdic s’estableix en els terminis següents:

  • 1ª quota el 5 de febrer o immediat dia hàbil posterior.
  • 2ª quota el 5 de març o immediat dia hàbil posterior.
  • 3ª quota el 5 d’abril o immediat dia hàbil posterior.
  • 4ª quota el 5 de maig o immediat dia hàbil posterior.
  • 5ª quota el 5 de juny o immediat dia hàbil posterior.
  • 6ª quota el 5 de juliol o immediat dia hàbil posterior.
  • 7ª quota el 5 d’octubre o immediat dia hàbil posterior.

Termini previst de tramitació

La sol·licitud per a acollir-se al S.I.P.P. podrà presentar-se en qualsevol moment, si ben l’any en curs solament tindran efecte les presentades fins al 31 de desembre de l’any anterior.

Cancel·lació-Impagament

L’impagament d’una quota determinarà la cancel·lació automàtica d’aquest sistema de pagament, sense necessitat de notificació alguna per part de l’Ajuntament.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací